Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 forventes afholdt tirsdag den 7. September kl. 19.30 i Skyttehuset

Såfremt Corona situtionen tillader forsamlingen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab forelægges
  4. Budget – nyt takstblad
  5. Valg af bestyrelse:   
  6. Valg af bestyrelses suppleant
  7. Valg af revisor:     +  suppleant
  8. Indkomne forslag    (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  9. Forskelligt

Bemærk: Der bliver ikke længere sendt indbydelse til Generalforsamling med post.

Indbydelse til Generalforsamling vil blive annonceret på vandværkets hjemmeside (her) og der bliver tillige sendt SMS til mobilnumre registreret på vandværkets forbrugeres adresser 14 dage før generalforsamlingen.